آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افسون تعبیر

افسون

افسون منظور از افسون فقط جادو نیست و می‌تواند اموری خوب و شرعی باشد که از بلا و خطر جلوگیری کرده یا حتی بلا و زیان را از میان بردارد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه ذکر و نام خداوند را بیاوری، افسون می‌کنی، تعبیرش…
متن دوم