آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افزایش یا بزرگی پستان

پستان – افزایش یا بزرگی پستان

افزایش یا بزرگی پستان جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند در تمام بدن خودش پستان دارد، تعبیرش این است که خانواده و فرزندان او زیادتر می‌شوند، یا اگر فرزند نداشته باشد، یـعـنـی مال و اموال او زیادتر خواهد شد، ولی مردم او را سرزنش…
متن دوم