آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افروشه

افروشه (نوعی حلوا)

افروشه (نوعی حلوا) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب افروشه را بدون زعفران ببینی، تعبیرش بهتر است.تعبیر افروشه به مقدار کم، حرف خوب و لطیف است، ولی اگر مقدار آن زیاد باشد، تعبیرش این است که مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.اگر…
متن دوم