آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افراد پادشاه تعبیر

پادشاه – افراد پادشاه

افراد پادشاه ● دبیر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «دبیری» پادشاه را انجام می‌دهی، تعبیرش این است که از مردم سود و منفعت زیادی می‌بری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر دبیر پادشاه را ببینی، یـعـنـی آن چیزی که به دنبال آن هستی…
متن دوم