آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افتادن

افتادن

افتادن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به رو و از جلو افتاده‌ای، تعبیرش این است که دچار پریشانی و اضطراب می‌شوی مخصوصاً در جنگ و درگیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از جایی به پایین افتاده‌ای، یـعـنـی به چیزی که امید داری برآورده…
متن دوم