آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افتادن یا پریدن از دیوار تعبیر

دیوار – افتادن یا پریدن از دیوار

افتادن یا پریدن از دیوار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دیوار افتاده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت نمی‌رسی، و یا حال و روز تو دگرگون می‌شود.اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک…
متن دوم