آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

افتادن از کوه تعبیر

کوه – افتادن از کوه

افتادن از کوه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه افتاده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات نمی‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و... افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی. ابراهیم…
متن دوم