آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعضای بدن مثل شیر تعبیر

شیر – اعضای بدن مثل شیر

اعضای بدن مثل شیر جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، تعبیرش این است که به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و…
متن دوم