آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اعضای بدن، شبیه گاو تعبیر

گاو – اعضای بدن، شبیه گاو

اعضای بدن، شبیه گاو ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل گاو دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و…
متن دوم