آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اشک

اشک

اشک ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی، تعبیرش این است که غمگین و دردمند می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد، یـعـنـی مال و اموال خود را…
متن دوم