آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اشنان تعبیر

اشنان

اشنان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر اشنان، غم و اندوه و تعبیر خوردن آن بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دست‌های خودت را با "اشنان" می‌شویی، یـعـنـی کسی که به خیر تو امیدوار است، ناامید می‌شود. اشنان
متن دوم