آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اشترغاز

اشترغاز

اشترغاز ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب اشترغاز، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی اشترغاز به دست آورده‌ای، یا کسی به تو داده است و از آن خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری)، ولی اگر ببینی آن را…
متن دوم