آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و …) تعبیر

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و …)

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و ...) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر اسپرزه، غم و اندوه است.اگر ببینی اسپرزه می‌خوری، یـعـنـی به اندازۀ مقداری که خورده‌ای دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی…
متن دوم