آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسم تعبیر

اسم

اسم امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب نام‌ها و کنیه‌های نیکوئی مثل: ابوالفضل، ابوالخیر، ابوسعد و... خیر و درستی می‌باشد، ولی نام‌های بدی مثل ابوجهل و ابولهب و.... تعبیرش شر و فساد است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نام تو عوض شده است…
متن دوم