آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسطرلاب

اسطرلاب

اسطرلاب ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب اسطرلاب، شخصی بزرگ و رئیس و سرور یا افراد و یاران «پادشاه» می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش مردی است که ثبات و استقامتی ندارد و در کارها پاینده و باثبات نیست.ابراهیم کرمانی می‌گوید:…
متن دوم