آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسرافیل

اسرافیل

اسرافیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب اسرافیل را با صورت اصلی‌اش ببینی، تعبیرش این است که قوت و بزرگی به دست می‌آوری و عالم و دانا خواهی شد و در آن سرزمین ایمنی برقرار می‌شود، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل خنده‌رو می‌باشد…
متن دوم