آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسرار علوم غریبه

کشف علم و اسرار

کشف علم و اسرار هر کس چهل روز هر روز چهل مرتبه بر خواندن آیه زیر مواظبت نماید و در آن مدت از منهیات و محرمات بر حذر باشد و حیوانی کمتر بخورد و بر ادای نمازها مداومت نماید چون روز چهلم تمام شود و شرایط را به جا آورده باشد,مغیات بر دلش کشف…
متن دوم