آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

استخوان

استخوان

استخوان ابن سیرین می‌گوید: تعبیرخواب استخوان، مال و دارائی است که مردم بوسیلۀ آن معاش و معیشت می‌کنند.اگر در خواب ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، تعبیرش این است که به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون…

۱۳ راه برای داشتن استخوانهای محکم

13 راه برای داشتن استخوانهای محکم تعداد زیادی از مردم پوکی استخوان دارند. بسیاری از آنها از بیماری خود خبر ندارند. آنها همگی پیر و یا زن نیستند. ممکن است هر کسی دچار پوکی استخوان شود، اما زنان نسبت به مردان مستعد ترند. زنان حجم…
متن دوم