آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اسب

اسب

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب اسب تازی، بزرگی و عزت و جاه و مقام است.اصفهانی می‌گوید: تعبیر خواب اسب پالانی، بخت و اقبال مرد است و هر چقدر فرمانبردارتر و رام‌تر باشد، خوشبخت‌تر می‌شوی.اگر در خواب ببینی اسب پالانی وارد…
متن دوم