آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

از دست دادن یا درآوردن لباس تعبیر

لباس – از دست دادن یا درآوردن لباس

از دست دادن یا درآوردن لباس اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، تعبیرش این است که قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم