آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ازدواج کردن

ازدواج – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیمار ‌شده‌ای و با زن غریبه‌ای ازدواج کرده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عروس را به خانه آورده‌ای و با او خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی…
متن دوم