آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ازدواج تعبیر

ازدواج

تعبیرهای کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی…
متن دوم