آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اره تعبیر

اره

اره (دقت کن که بدون استفاده از روش تعبیر، مطالب تعبیرگران مختلف دربارۀ چیزی که در خواب دیده ای، بی فایده یا مضر می باشد).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اره به دست آورده‌ای یا آن را خریده‌ای و یا کسی به تو داده است، تعبیرش این…
متن دوم