آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اذان و نماز در کوه

کوه – اذان و نماز در کوه

اذان و نماز در کوه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های…
متن دوم