آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ادرار تعبیر

ادرار

ادرار بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب ادرار، مال حرام می‌باشد. اگر در خواب ببینی ادرار خورده‌ای، تعبیرش این است که از مال حرام مصرف می‌کنی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای،…
متن دوم