آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اخگر تعبیر

اخگر (پاره‌ای از آتش)

اخگر (پاره‌ای از آتش) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب اخگر روشنی ببینی، تعبیرش این است که نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، یـعـنـی کار تو پیشرفت می‌کند…
متن دوم