آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اخراج شدن تعبیر

اخراج شدن

اخراج شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کاری برکنار و عزل شده‌ای، تعبیرش این است که زن خود را طلاق می‌دهی، و یا اگر زن نداری، تعبیرش این است که ضرر و زیانی به تو وارد می‌شود (دفع بلا و گرفتاری). اخراج شدن
متن دوم