آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اخته

اخته – سایر موارد

سایر موارد تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب بیضۀ مردم را ببینی، تعبیرش این است که شر دشمن را از خودت دفع می‌کنی.اگر ببینی بیضۀ تو به قدری دراز شده که روی زمین کشیده می‌شود، یـعـنـی مال و اموال جمع آوری می‌کنی. اگر ببینی هر دو بیضۀ تو بزرگ شده…

اخته

اخته ابن سیرین می‌گوید: اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، تعبیرش این است که آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی…
متن دوم