آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اتوبان

اتوبان

اتوبان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب راه، دین و استقامت در راه دین و پیدا کردن راه راست در دین و دنیا می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب راه راست، مسلمانی و استقامت در دین و ایمان می‌باشد، ولی تعبیر راه کج بر خلاف حالت قبلی…
متن دوم