آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ابلیس

ابلیس

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ابلیس، دشمنی بددین و دروغگو و زن فریبنده و بی‌شرم و ناامید از نیکی می‌باشد که به همه بدی و شر و فساد را یاد می‌دهد.   تعبیر کلی
متن دوم