آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ابلیس تعبیر

ابلیس – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ابلیس ضعیف و درمانده شده است، تعبیرش این است که علما و مردم درستکار و صالح قوت و نیرو به دست می‌آورند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ابلیس شاد و بانشاط می‌باشد، یـعـنـی مردم گناه…

ابلیس

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ابلیس، دشمنی بددین و دروغگو و زن فریبنده و بی‌شرم و ناامید از نیکی می‌باشد که به همه بدی و شر و فساد را یاد می‌دهد.   تعبیر کلی
متن دوم