آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ابطال سحر و جادو

متن دوم