آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ابر

ابر- انواع ابر

انواع ابر (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: ابر سفید بارنده: اگر در خواب ببینی زیر ابر سفید بارنده هستی، تعبیرش این است که…
متن دوم