آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ابریشم تعبیر

ابریشم – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ابریشم یا ابریشم خام خود را از دست داده‌ای یا نابود شده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سجادۀ ابریشمی داری، یـعـنـی طاعت و…

ابریشم – تعبیر کلی

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ابریشم خام، سود و منفعت می‌باشد، و تعبیر ابریشم پخته بهتر از خام است. اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، ولی اگر سفید باشد، تعبیرش سود و منفعت است . تعبیر کلی
متن دوم