آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آویزان کردن

آویزان کردن

آویزان کردن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «پادشاه» دستور داد تا تو را آویزان کنند، تعبیرش این است که پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن…
متن دوم