آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آواز

آواز

آواز ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرود گفتن، حرف باطل می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش برای بزرگان رسوائی و برای فقرا غم و اندوه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرود می‌گویی، یـعـنـی حرف باطل می‌زنی و دچار غم و اندوه می‌شوی.…
متن دوم