آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آهن

آهن

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آهنی که "ساخته شده" باشد ، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر "ساخته شده" نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری.اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که…
متن دوم