آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آهنگر تعبیر

آهنگر

آهنگر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر آهنگر، «پادشاه» بزرگ و عادل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آهنگری که او را میشناختی، پادشاه می‌باشد، ولی اگر ناشناس بود، تعبیر خوب و بد آنچه که دیده‌ای به آهنگر بازمی‌گردد.جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم