آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آمیزش

آمیزش – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی طالب و خواهان دنیا و مادیات و مال حرام می‌شوی (اگر این خواب را زنی ببیند تاویلش نیز به همین صورت است) .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با مادر یا خواهر و یا کسی…

آمیزش

تعبیرهای کلی (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصاًً اگر در خواب…
متن دوم