آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آمیزش با پادشاه تعبیر

آمیزش با پادشاه

آمیزش با پادشاه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با «پادشاه» آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که محرم و نزدیک او می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی. آمیزش با…
متن دوم