آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آمیزش با مرده تعبیر

آمیزش با مرده

آمیزش با مرده ● آمیزش مرد با زن مرده: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با زن…
متن دوم