آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آمیزش با غیر مسلمان تعبیر

آمیزش با غیر مسلمان

آمیزش با غیر مسلمان جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود. آمیزش با غیر مسلمان
متن دوم