آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آمیزش با جوان و پیر

آمیزش با جوان و پیر

آمیزش با جوان و پیر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، تعبیرش این است که بر او پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ اسمعیل بن اشعث می‌گوید: یـعـنـی خیری از او به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با مردی جوان و…
متن دوم