آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش پاس ها یا حرکات دست

آموزش مانیه تیزم,آموزش پاس ها یا حرکات دست

آموزش پاس ها یا حرکات دست حرکات دست که در این علم پاس نامیده می‌شوند دارای انواع و اقسامی هستند به طور کلی می‌توان گفت هر عاملی پس از انجام تجربیات زیاد نوعی از آن را برای خواب کردن و بیدار نمودن انتخاب کرده با آن اصول کار می‌نماید. از…
متن دوم