آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش هاتا یوگا

گروه واجر آسانا تمرین یازدهم وضعیت قوس کمر

گروه واجر آسانا تمرین یازدهم وضعیت قوس کمر در وضعیت واجرآسانا بنشینید.پایین ماهیچه های پاها را دقیقا در مکان نزدیک پاشنه های پا محکم بادست بگیرید. انگشتان پا را بر عکس روی زمین قرار می گیرند. آهسته به جلو خم شوید و قسمت…

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج حالت1.در یک وضعیت راحت قرار گیرید. دستها را در مقابل بدن و هم سطح شانه ها در جلوی بدن قرار دهید. کف دستها را به سمت بالا باز نگه دارید. دست را از آرنج خم کنید و به جلوببرید تا…

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست در یک وضعیتراحت یا وضعیت پایه با ستون فقرات صاف بنشینید. حالت1.بازوی دست راست را هم سطح شانه بالا آورید و دست راست را مشت کنید. انگشت شست در داخل. اگر لازم باشد می توان از…
متن دوم