آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آلو تعبیر

آلو

آلو (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر وقتی که در بیداری فصل آلوی سرخ یا سیاه باشد در خواب آن را ببینی، تعبیرش مال و اموال…
متن دوم