آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آلودگی تعبیر

آلودگی

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب چرک روی سر و بدن، غم و اندوه است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار می‌شوی. تعبیر کلی
متن دوم