آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آفتاب

سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی طناب یا رشته‌ای که از خورشید آویزان شده است را با چنگ و دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که از پادشاه به تو قوت و یاری می‌رسد ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن طناب پاره شد و افتادی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و…
متن دوم