آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آغوش گرفتن تعبیر

آغوش گرفتن

آغوش گرفتن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زن آشنایی را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این است که اگر آن زن درستکار و باحجاب و پارسا باشد از او به تو چیزی دینی می‌رسد.اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند…
متن دوم