آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آش سرکه

آش سرکه

آش سرکه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته‌ای، تعبیرش این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می‌آوری .اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته‌ای، یـعـنـی عمر طولانی…
متن دوم